[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
-
พยากรณ์อากาศ
 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสุรีย์ อินภู่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุขศรี อะสงค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางภิรมย์ ปุกสันเทียะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุชาดา แป้นนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูปฐมวัย
Click ดูประวัติ
นางสาวประทุม เพชรโต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Click ดูประวัติ
นางนพรัตน์ เพ็ชรแสง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสันติ เตียนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา นวลสกุลนิภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนี สงนอก
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวประวีณา แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายวิธมล ศรีบัวบาน
ครูผู้ช่วย
สอนวิชาพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นายยงยุทธ มุกดา
ช่างไฟฟ้า 4
ช่างไฟฟ้า
Click ดูประวัติ
นายแมน ศรีมะเริง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นางอรพินธ์ นนขุนทด
นักการภารโรง
ดูแลความสะอาด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป