[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
-
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง
ครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/3
Click ดูประวัติ
นางสุกุมาร รักษ์มณี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Click ดูประวัติ
นางปฏิมา เพชรแท้
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Click ดูประวัติ
นางสาววาสนา นวลสกุลนิภา
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจนี สงนอก
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
Click ดูประวัติ
นางจุไรรัตน์ เครือวัลย์
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
Click ดูประวัติ
นางนิธินันท์ ไชยสูงเนิน
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางสาวปัญญ์ชลี สุวรรณกลาง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Click ดูประวัติ
นางฤทัย ถนอมพลกรัง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
Click ดูประวัติ
นางสาวทัศนียา ขวัญมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Click ดูประวัติ
นางสาวตวงรัตน์ ปลั่งวิจิตร
ครู คศ.1
นายทะเบียน
Click ดูประวัติ
นายประสิทธิชัย อารมณ์เพียร
ครู คศ.1
ครูประจำสายชั้น ป.6
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชุดา อังคะศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
Click ดูประวัติ
นางสาวปวันรัตน์ เลิศนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นายกฤษณพงศ์ สืบค้า
ครูวิทยะฐานะชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป