[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
-
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน
 ชื่อ  ที่อยู่โรงเรียน      โรงเรียนกุลโน  ตั้งอยู่เลขที่  1112  หมู่ที่ 2  ถนนชมสระ 
ตำบลในเมือง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7

โรงเรียนกุลโน  ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447  โดยหลวงภัคดีขันธสีมา
(ภักดิ์  สุดารา) ซึ่งท่านเป็นนายอำเภอพิมายขณะนั้น  ในปี พ.ศ. 2476  ยุบเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อ  โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลในเมือง (กุลโน )  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกุลโน  โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2509  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อ  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2523  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  และโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อ  7  กรกฎาคม  พ.ศ.  2546  จนถึงปัจจุบัน เปิดเรียนตั้งแต่ ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ข้อมูลโรงเรียน  
               เปิดการสอนระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ห้องเรียนทั้งหมด  30  ห้อง  และขนาดห้องเรียน 6 X 9 เมตร  
  มีอาคารเรียน  4 หลัง  ได้แก่1)  แบบอาคารเรียน  สปช 2/28  (2540)  2) 
019  กรมสามัญ (2509)  3)   ป  1 ฉ  ก ใต้ถุนสูง (2524, 2525  )   4)  สปช  104/26(2526)
 อาคารประกอบ  มี   4  หลัง   ได้แก่  อาคารสร้างเอง  2548  สปช  205/ 2526 
(2532)  กรมสามัญ (โรงฝึกงาน)  (2510)  และกรมสามัญ (โรงอาหาร)  (2510) 
                     พื้นที่บริเวณโรงเรียน  21  ไร่     3  งาน 
                     คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  109  เครื่อง  และเครื่องพริ้นเตอร์  1  เครื่อง
                     ระดับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   อยุ่ในระดับมาก
 
                 ชื่อผู้บริหาร   ผู้อำนวยการ  นายธีรวุฒิ  เอื้อสุวรรณ
                                       รองผู้อำนวยการ   -
                                       รองผู้อำนวยการ  -
ชื่อครูบรรณารักษ์  นางสาวอุไร  ทองกลาง
ข้อมูลครูและนักเรียน   มีจำนวนครู  38  คน  (ชาย  14  หญิง  24 )  
                                                          มีนักเรียน   960   คน  (  ชาย      หญิง       )

คำขวัญของโรงเรียน

 

วิชาการเด่น
เน้นจริยธรรม  นำกีฬา
พัฒนาชุมชน


ปรัชญาของโรงเรียน

“ ความสำเร็จของศิษย์  คือ  ความภูมิใจของครู “

 

สีประจำโรงเรียน

“ เหลือง – เขียว ”